Alueella tapahtuu 1.4.2017!!

Lions Sipoo/Meri-Sibbo on organisoimassa Suomi 100 vuotta tapahtumaa 1.4.2017 Östersundomissa juhlatanssiaisten merkeissä. Tapahtumalla on osa kansallista Punainen Sulka-varainkeruutempausta Suomen nuorisolle.

Kartoitamme tapahtuman kiinnostavuutta oheisella www-sivulla:

http://www.verkkoviestin.fi/lionssipoomeri/ajankohtaista/ostersundomissa_tapahtuu_142017/?session=60819825

Mikäli saamme tarpeeksi peukutuksia tapahtumalle, toteutamme sen.

Terveisin,

Lasse Rantalainen
LC Sipoo/Meri-Sibbo ry

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Syystapahtuma Landbon Pallokentällä 25.9. klo 11-13 ! TULE mukaan

SYYSTAPAHTUMA LANDBON Pallokentällä su 25.9.2016 klo 11 – 13

Rentoa yhteisoloa, buffa, …. keskustelua yleiskaavasta ja kaupungin massojenhallintaohjelmasta, OKYn toiminnasta, …

Lasten ja nuorten syyspelit:

  • - frisbee golf
  • - petankkia

 

Össin jumppa liikuttaa lapsiperheitä !!

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Talvirieha 13.3. klo 13 – 15 Pallokentällä!

Perinteinen OKY:n talvirieha järjestetään sunnuntaina 13.3. klo 13 – 15 Landbon pallokentällä. Tarjolla lasten luontopolku, buffa, tietoa kaavatilanteesta, Össin liikuttamana talviliikuntaa, mukavaa yhdessäoloa, …

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

OKYn lausunto YVA -selvitykseen

Landbon Omakotiyhdistys pitää Östersundomin alueen YVA –ohjelmasta 8.9.2015 järjestettyä työpajailtaa hyvänä tiedonsaannin kannalta. Vaikuttaakseen valmisteluun Landbon OKY lausuu vielä seuraavasti.

 

Keskeisin epäkohta yleiskaavaehdotuksessa on maa-ainesten käsittely- ja loppusijoitusalueen sijoittelu. Maa-ainesten käsittely alueella muodostaa pysyvän haitan alueen asukkaille, vaikka projektissa mainitaankin vain väliaikainen n. 50 vuoden haittavaikutus. Jokaisesta tähän saakka esitetystä vaihtoehdosta aiheutuu alueen asukkaille suuret haittavaikutukset, erityisesti alueen koululaisille ja tarhaikäisille lapsille. Maa-ainesta vievä kuorma-auto ajaisi 1 – 3 minuutin välein 20 – 30 vuoden ajan koulun ja nuorisotalon ohitse.

Omakotiyhdistys vastustaa massojenhallintasuunnitelmaa, koska esitetty toteutustapa katkaisee Natura-alueen ekologisen väylän mantereelta merelle ja alue on liian lähellä Sipoonkorven kansallispuistoa.

Östersundomin maa-aineshankkeessa ei ole kyse pelkästään Östersundomin alueelle kaavoitetun asuinalueen maamassojen käsittelystä, vaan maa-aineshankkeella Helsingin kaupunki haluaa ratkaista rakentamisessa tarvittavien kiviainesten omavaraisuuden ja kustannustehokkaan hankinnan. Lisäksi Helsinki haluaa ratkaista rakennusten purku- ja saneerauskohteista tulevien rakennusjätteen käsittelyn ja sijoittamisen haasteet. Tämä tarkoittaa, että Östersundomin alueelle sijoitettava hanke tulee toimimaan Helsingin kaupungin kaatopaikkana ja kiviainesta tuottavana avolouhoksena tulevat vuosikymmenet.

Hanke on mittakaavassaan merkittävä ja Suomessa ei ole aikaisemmin sijoitettu samansuuruista kiviaineslouhosta asuinalueen läheisyyteen saati kansallispuiston naapuriksi missään muualla. Hankkeen toteutumisen takaamiseksi Helsinki on valmis hankkimaan poikkeusluvat kansallispuistoalueen uhraamiseksi kiviaines- tuotantoon. Kiviainestuotanto ja maamassojen siirtoliikenne tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa alueen asukkaille ja lähialueen luonnolle. Kaikki vaihtoehtoiset hankealueet sijoittuvat liian lähelle vallitsevaa asutusta.

Murske- ja louhetuotannon yhteydessä syntyvä hieno kivipöly tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa lähiseudun asukkaille.  Merkittävä haitta aiheutuu myös räjäytystöiden tärinästä, koska useat Landbon asuintalot ovat rakennettu suoraan kalliolle.

Hankealueita on suunniteltu käytettäväksi vuodesta 2020 vuoteen 2060. Tänä aikana alueella tultaisiin käyttämään suuri määrä räjähdysaineita, joista pääsisi vapautumaan myrkyllisiä aineita Östersundomin luontoon ja lähialueen vesistöihin.

Räjähdysmäisesti kasvava liikenne tule häiritsemään, melun, tärinän ja pakokaasujen osalta. Maansiirtoajoneuvoissa ei ole hiukkassuodattimia ja pakokaasut suodatetaan puutteellisesti. Hankkeen toteutuessa asuinalueemme ilmanlaatu tulisi heikkenemään merkittävästi.  Rekkaralli olisi käynnissä aikaisesta aamusta lähes puolen yön, tästä syntyvä haitta asuinalueellemme on erittäin merkittävä.

Maa-aineshankkeen rekkaralli ja kiviaineksen jalostamisesta vapautuva kivipöly tulisi altistamaan alueen ihmiset keuhko- ja hengityselinsairauksille. Haittavaikutus on erittäin merkittävä mm. alueen koululaisille ja päiväkodin lapsille, jotka olisivat käytännössä hankealueen vaikutuspiirissä ympäri vuorokauden.

On käsittämätöntä, että tämäntyyppisiä hankkeita edes harkitaan perustettavaksi kansallispuistoalueelle tai sen läheisyyteen ja pahimmillaan niinkin lähelle kuin vain 400 m etäisyydelle vallitsevasta asutuksesta.

Hankkeen toteutuessa alueen ihmiset tulisivat altistumaan hankkeen toimiaikana erittäin suurelle määrälle liikennesaasteita ja kiviaineksen käsittelyn myötä myös suurelle määrälle kivipölyä.  Käytännössä maa-aineshanke aiheuttaisi toteutuessaan alueellemme asukkaille elinikäisen haitan.

Näitä maa-ainesten käsittelyalueita ei lähtökohtaisesti pitäisi sijoittaa alueelle ollenkaan vaan on syytä vielä selvittää YVA – vaikutusten arvioinnin yhteydessä se, voidaanko ylimääräinen maa-aines sijoittaa Porvoon moottoritien varteen ja käyttää seitä esimerkiksi meluvallien rakentamiseen.

Samoin YVA–valmistelussa pitää selvittää se, voidaanko maa-aines käsitellä jo käytössä olevissa vastaavissa laitoksissa, esimerkiksi Sipoon Boxissa tai Kehä Kolmen / Porvoon moottoritien alueella olevassa laitoksessa. Samoin on selvitettävä, voidaanko maa-ainesta käyttää johonkin muuhun hyötykäyttöön, kuten esimerkiksi tiilien raaka-aineeksi tai moottoritien viereisen aurinkopanelialueen rakennusaineeksi. Vastaavia alueita pitäisi olla alueella useampia pieniä eli nk. maa-aineksia käsiteltäisiin rakentamisvaiheen aikana hajautetun käsittelyn periaatteella.

Esitettyjen vaihtoehtojen liikennejärjestelyt, varsinkin Knutersintien osalta muodostavat merkittävän uhan koululiikenteelle ja nuorisotalon käytölle liikennöitäessä 170 –tien kautta. Toisena vaihtoehtona oleva liikenteen ohjaaminen Puroniityn kautta muodostaa tiepohjan kestävyyden ja kapeuden johdosta todellisen katastrofin tämän alueen asukkaille.

Vaihtoehdoista varsinkin kohteet 1 ja 2 tarkoittavat hyvälaatuisen rakennusmaan varaamista 50 vuoden ajaksi ja häiriöitä nykyiselle asutukselle. Tämä kehitys on yleisen edun vastaista.  Läntisin alue on vaihtoehdoista hyväksyttävin.

Selvityksessä on priorisoitava eri vaihtoehdot ja esitettävä ymmärrettävästi eri vaikutusten vertailua. Alueen toiminnot (jätemaa, sepelituotanto, multa-asema, betonimurskaamo…) tulee analysoida ja kaikille näille pitäisi löytää hyvä vaihtoehto, jota ympäristövaikutus selvityksessä ei ole huomioitu.

Alueella sijaitsevat lammet on säilytettävä luonnon ekosysteemin takia sekä paremmin virkistyskäyttöön soveltuvina. Virkistyskäyttöön ajateltu Hältingträskin alue kärsisi merkittävästi murskausalueesta. Samoin murskausalueen vesien lasku Natura-alueeseen on estettävä. Luonnonkauniin Hältingträsk-lammen ympäristö on Sipoonkorven alueen suosituimpiin kuuluvia virkistys- ja retkikohteita.

YVA –työpajassa esitetyt vaihtoehdot estävät tai hankaloittavat luontokäytävien syntymisen. Nyt esitetyistä vaihtoehdoista läntisin eli Norrbergetin alueelle sijoitettava käsittelyalue olisi tarkoituksenmukaisin. Jos tällainen alue otetaan käyttöön, on sen ympäristöön rakennettava oma liittymä moottoritieltä, kokoalueelle meluvallit sekä kasvatettava äänieristykseksi puita ja suojeltava alueen läheisyyden lammet. Muut vaihtoehtoiset alueet ovat jo nyt vilkkaassa ulkoilukäytössä. Alueella on mm. partiolaisten leirialueita, suunnistustoimintaa sekä maastopyöräilyreittejä.

Maalajittelun ja sepelituotannon tulee tapahtua siellä missä rakennetaan, eikä niin, että luontoarvoiltaa arvokas alue valjastetaan 50 vuodeksi kaatopaikaksi, koska sitä ”ehkä” tarvitaan. Lähilajittelu on selvityksessä ohitettu kokonaan, koska yksityiskohtaiset suunnitelmat ja maamäärät puuttuvat – nostaisin esille kysymyksen, että onko tällöin järkevää suunnitella iso maa-kaatopaikkaa luontoarvoiltaa arvokkaalle alueelle? Joka tapauksessa nykyiset vaihtoehdot ovat sen suuntaisia, että Helsinki haluaa väkisin pysyvät maakaatopaikan ja sepelituotanto alueen 50 vuodeksi rakennuskelpoiselle alueelle. Myöskään kuntien yli ulottuvaa toimintaan ei selvityksessä huomioida – ei voida puhua todellisesta YVA selvityksestä, jossa Helsingin ja Vantaan kunnanraja on ongelma.  Tässä yhteydessä on selvitettävä myös toiminnan hiilidioksidivaikutukset.

Vaihtoehdoissa on varauduttava myös paljon pienempiin toimintamalleihin, nyt esitetyt läjittelyalueet ovat liian massiiviset.

Ennen rakentamisvaiheen aloittamista alueen nykyistä perusinfrastrukstuuria on kehitettävä ja vahvistettava. Knutersintien varteen on syytä rakentaa turvallinen valaistu kevyenliikenteen väylä moottoritien sillalta Sakarinmäen koululle. Samoin alueen kunnallistekniikkaa on vahvistettava, alueen verkosto kestää arviolta ainoastaan n. 1000 talouden lisäämisen.

Landbon omakotiyhdistys ry

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Sakarinmäen koululla keskiviikkona keskustelutilaisuus alueen kaavasta ja kohtalosta!

KUTSU LANDBON ALUEEN KEHITYKSEEN LIITTYVÄÄN KESKUSTELUTILAISUUTEEN

MAA-AINESTA VIEVÄ KUORMA-AUTO 1-3 MINUUTIN VÄLEIN 20 – 30 VUODEN AJAN KOULUN OHITSE?

 

MILLOIN METROLLA PÄÄSEE ÖSTERSUNDOMIIN?..vai pääseekö??

 

LANDBON ALUEEN KAAVATILANNE?

 

KNUTERSINTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ KOULULLE SAAKKA?

 

 

Tervetuloa Landbon Omakotiyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen osallistumaan alueen yhteisten asioiden hoitamiseen!

 

Aika: keskiviikko 21.10.2015 klo 18:00

Paikka: Sakarinmäen peruskoulu, Knutersintie

ESITYSLISTA – KS. Landbo.fi

 

ja tämän jälkeen keskustelutilaisuus, jossa paikalla Östersundom – projektin edustajat

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Maa-ainesten käsittelyn ympäristövaikutusten arvioinnista yleisötilaisuus 8.9. Sakarinmäen koululla

Tervetuloa tutustumaan Östersundomin maa-aines-YVAn 8. syyskuuta!

Kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 8.9.2015 klo 18–20 Sakarinmäen koululla (Knutersintie 924). Tilaisuudessa kerrotaan miten vaikutuksia tullaan arvioimaan ja keskustellaan hankkeesta. Yleisötilaisuudessa annettua palautetta käytetään yhtenä lähteenä ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa arvioidaan hankkeen vaikutuksia mm. luontoon, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä maisemaan. Tästä laaditaan YVA-selostus. Myös tässä vaiheessa asukkailla on mahdollista osallistua.

http://yhteinenostersundom.fi/2015/08/maa-aines-yva-nahtavilla/

Tutustu myös Landbon OKYn lausuntoon kesäkuussa!

NYT ON AIKA VAIKUTTAA!! LIITY OKYYN, JOS ET VIELÄ OLE!

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

REMONTTIVOIMAA paikallisesti LANDBO’ssa

Remonttimainos2015

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Landbon OKYn lausunto Östersundomin alueen YVA -ohjelmasta 11.6.205

Lausunnon antaja:              Landbon omakotiyhdistys ry.

 

Landbon Omakotiyhdistys pitää Östersundomin alueen YVA –ohjelmasta 18.5.2015 järjestettyä työpajailtaa hyvänä tiedonsaannin kannalta. Vaikuttaakseen valmisteluun Landbon OKY lausuu vielä seuraavasti.

Keskeisin epäkohta yleiskaavaehdotuksessa on maa-ainesten käsittely- ja loppusijoitusalueen sijoittelu. Maa-ainesten käsittely alueella muodostaa käytännössä pysyvän haitan alueen asukkaille, vaikka projektissa mainitaankin vain väliaikainen n. 50 vuoden haittavaikutus.

Omakotiyhdistys vastustaa massojenhallintasuunnitelmaa, koska esitetty toteutustapa katkaisee Natura-alueen ekologisen väylän mantereelta merelle ja alue on liian lähellä Sipoonkorven kansallispuistoa.

Näitä maa-ainesten käsittelyalueita ei lähtökohtaisesti pitäisi sijoittaa alueelle ollenkaan vaan rakennusviraston on syytä selvittää YVA –vaikutusten arvioinnin yhteydessä se, voidaanko ylimääräinen maa-aines sijoittaa Porvoon moottoritien varteen ja käyttää seitä esimerkiksi meluvallien rakentamiseen.

Samoin YVA –valmistelussa pitää selvittää se, voidaanko maa-aines käsitellä jo käytössä olevissa vastaavissa laitoksissa, esimerkiksi Sipoon Boxissa tai Kehä Kolmen / Porvoon moottoritien alueella olevassa laitoksessa. Samoin on selvitettävä, voidaanko maa-ainesta käyttää johonkin muuhun hyötykäyttöön, kuten esimerkiksi tiilien raaka-aineeksi tai moottoritien viereisen aurinkopanelialueen rakennusaineeksi. Vastaavia alueita pitäisi olla alueella useampia pieniä eli nk. maa-aineksia käsiteltäisiin rakentamisvaiheen aikana hajautetun käsittelyn periaatteella.

Esitettyjen vaihtoehtojen liikennejärjestelyt, varsinkin Knutersintien osalta muodostavat merkittävän uhan koululiikenteelle ja nuorisotalon käytölle liikennöitäessä 170 –tien kautta. Toisena vaihtoehtona oleva liikenteen ohjaaminen Puroniityn kautta muodostaa tiepohjan kestävyyden ja kapeuden johdosta todellisen katastrofin tämän alueen asukkaille.

Vaihtoehdoista varsinkin kohteet 1 ja 2 tarkoittavat hyvälaatuisen rakennusmaan varaamista 50 vuoden ajaksi ja häiriöitä nykyiselle asutukselle. Tämä kehitys on yleisen edun vastaista.

Selvityksessä on priorisoitava eri vaihtoehdot ja esitettävä ymmärrettävästi eri vaikutusten vertailua. Alueen toiminnot (jätemaa, sepelituotanto, multa-asema, betonimurskaamo…) tulee analysoida ja kaikille näille pitäisi löytää hyvä vaihtoehto, jota ympäristövaikutus selvityksessä ei ole huomioitu.

Alueella sijaitsevat lammet on säilytettävä luonnon ekosysteemin takia sekä paremmin virkistyskäyttöön soveltuvina. Virkistyskäyttöön ajateltu Hältingträskin alue kärsisi merkittävästi murskausalueesta. Samoin murskausalueen vesien lasku Natura-alueeseen on estettävä. Luonnonkauniin Hältingträsk-lammen ympäristö on Sipoonkorven alueen suosituimpiin kuuluvia virkistys- ja retkikohteita.

YVA –työpajassa esitetyt vaihtoehdot estävät tai hankaloittavat luontokäytävien syntymisen. Nyt esitetyistä vaihtoehdoista läntisin eli Norrbergetin alueelle sijoitettava käsittelyalue olisi tarkoituksenmukaisin. Jos tällainen alue otetaan käyttöön, on sen ympäristöön rakennettava oma meluvallinsa tai kasvatettava äänieristykseksi puita sekä suojeltava alueen läheisyyden lammet. Muut vaihtoehtoiset alueet ovat jo nyt vilkkaassa ulkoilukäytössä. Alueella on mm. partiolaisten leirialueita, suunnistustoimintaa sekä maastopyöräilyreittejä. Liitteenä esimerkiksi kartta maastopyöräreitistä Itäkeskukseen.

Lisäksi kaikkiin vaihtoehtoihin liittyen on tehtävä riittävä luontoarvojen tarkastelu. Alueella saattaa esiintyä seuraavia lajeja:

1) Kirjoverkkoperhonen – joita lienee sähkölinjan varressa – (!! liito-oravaan verrattava suojeltavuus)

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kirjoverkkoperhonen

2) Hältinträskillä saattaisi olla Vesisiippalepakoit

3) Hältinträskin lähellä saattaa olla metsojen ruokailualue, joka liittyy pohjoisempana olevaan metson soidinalueeseen.

Maalajittelun ja sepelituotannon tulee tapahtua siellä missä rakennetaan, eikä niin, että luontoarvoiltaa arvokas alue valjastetaan 50 vuodeksi kaatopaikaksi, koska sitä ”ehkä” tarvitaan. Lähilajittelu on selvityksessä ohitettu kokonaan, koska yksityiskohtaiset suunnitelmat ja maamäärät puuttuvat – nostaisin esille kysymyksen, että onko tällöin järkevää suunnitella iso maa-kaatopaikkaa luontoarvoiltaa arvokkaalle alueelle? Joka tapauksessa nykyiset vaihtoehdot ovat sen suuntaisia, että Helsinki haluaa väkisin pysyvät maakaatopaikan ja sepelituotanto alueen 50 vuodeksi rakennuskelpoiselle alueelle. Myöskään yli kuntien yli ulottuvaa toimintaan ei selvityksessä huomioida – ei voida puhua todellisesta YVA selvityksestä, jossa Helsingin ja Vantaan kunnanraja on ongelma.

Lopuksi edellytän selvitystyön tekijöiltä tilan käyttöön ja toimintaan liittyvää luovuutta. Metrotunnelitkin voidaan toteuttaa avo-louhoksina ja betonikansina, joiden päälle pannaan jätemaata. Savi on keramiikan, tiilien ja lecateollisuuden raaka-aine, ei jäte.  Läjitys vaatii pinta-alaa, mutta alueella on ehkä sata hehtaaria peltoa.

Omakotiyhdistys pitää hyvänä sitä, että maa-ainesten sijoittelusuunnittelun yhteydessä YVA –selvitystä ja kaava-asioita on luvattu käydä läpi yhdessä alueen asukkaiden kanssa keskustelutilaisuuksissa. OKY järjestää syksyllä syyskokouksensa yhteydessä seuraavan tilaisuuden, johon hankkeen edustajat ovat tervetulleita.

Ennen rakentamisvaiheen aloittamista alueen nykyistä perusinfrastrukstuuria on kehitettävä ja vahvistettava. Knutersintien varteen on syytä rakentaa turvallinen valaistu kevyenliikenteen väylä moottoritien sillalta Sakarinmäen koululle. Samoin alueen kunnallistekniikkaa on vahvistettava, alueen verkosto kestää arviolta ainoastaan n. 1000 talouden lisäämisen.

Landbon omakotiyhdistys ry

Tapio Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja

050 563 5706

Tiedoksi:       Östersundom -toimikunta

Liitteet:         Maastopyöräkartta

http://www.landbo.fi/maa-aines/landbo-mellumaki-maastopyoralla.jpg

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Päiväkodin kevätmyyjäiset 7.6.2015

Tervetuloa kevätmyyjäisiin Östersundomin nuorisotalolle su 7.6.2015 klo: 12:00-15:00. Tarjolla on – kädentaitajien käsitöitä – lastenvaatekirpputori ym. kirppistavaraa – kahvilan herkkuja – lapsille leikkihuone ostoksien ajaksi.

Haluatko tulla myymään käsitöitäsi tai kirpputoritavaraasi myyjäisiin? Hinta on 10 e/myyjä. Ota yhteyttä Maiju Mäkeen (maiju mäki kvl fi). Ilmoittautuminen päättyy 22.5.2015. Järj. Sakarinmäen pk.n vanhempaintoimikunta. Pöytävuokrasta saadut tulot menevät Sakarinmäen päiväkodin virkistystoimintaan.

KEVÄTMYYJÄISET-pdf esite.

kevät myyjäiset

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Osallistu YVA -työpajaan 18.5. klo 17.30 -

Östersundomin maa-ainesten sijoituspaikkojen ympäristövaikutukset selvitetään

Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus valmistui joulukuussa 2014. Siinä on osoitettu kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa maa-ainesten käsittelyyn. Näistä vaihtoehdoista käynnistetään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), johon asukkaat ja muut sidosryhmät voivat vaikuttaa.

Työpaja 18. toukokuuta Sakarinmäen koululla
Tervetuloa vaikuttamaan kaikille avoimessa työpajassa 18.5.2015 klo 17.30–20.00  Sakarinmäen koululla (Knutersintie 924). Työpajassa kerrotaan hankkeen vaihtoehdoista, alueen nykytilasta ja ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamistavasta. Työpajassa on mahdollista vaikuttaa vielä valmisteilla olevaan YVA-ohjelmaan, ennen kuin se menee julkisesti nähtäville.

Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 17.00. Asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös media on tervetullut tilaisuuteen. Työpajan lisäksi näkemyksiä YVA-ohjelmasta ja YVA-selostuksesta voi esittää koko julkisen nähtävilläoloajan.

Luonnon lisäksi ihmisten elinolot ja viihtyvyys ovat tärkeitä
Östersundomin alueen rakentamiseen tarvitaan maa-aineksia. Myös rakentamisessa muodostuu kaivumaita, joille tarvitaan välivarasto- ja loppusijoituspaikka. Östersundomin maa-aineshankkeella pyritään luomaan hyvät edellytykset rakentamisen massatasapainolle ja ekotehokkuudelle.

YVAn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan maa-ainesten sijoituspaikkojen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Siinä kuvataan muun muassa hankkeen vaihtoehdot, alueen nykytila sekä miten ympäristövaikutukset aiotaan selvittää. YVA-ohjelma valmistuu kesällä 2015. Tämän jälkeen YVA-menettely virallisesti käynnistyy, kun YVA-ohjelma laitetaan julkisesti nähtäville.

YVA-ohjelmasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen laaditaan arviointiselostus. Siinä kuvataan hankkeen ympäristövaikutukset. Keskeinen osa on myös ihmisiin ja elinoloihin kohdistuvien vaikutusten arviointi.  YVA-selostus valmistuu vuoden 2016 alkupuolella. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Lisätietoa ympäristövaikutusten arvioinnista

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti