Syyskokouksen asialista ja kutsu tlaisuuteen

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN ja KESKUSTELUTILAISUUTEEN

Tervetuloa Landbon Omakotiyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen osallistumaan alueen yhteisten asioiden hoitamiseen!

Aika: keskiviikko 21.10.2015 klo 18:00

Paikka: Sakarinmäen peruskoulu, Knutersintie

ESITYSLISTA

1.       Kokouksen avaus

2.       Kokoukseen järjestäytyminen

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja
  2. valitaan kokouksen sihteeri
  3. valitaan pöytäkirjan tarkastajat
  4. valitaan kokouksen ääntenlaskijat

3.       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, todetaan osanottajat

4.       Esityslistan vahvistaminen

5.       Päätetään tilintarkastajien ja hallitusten jäsenten palkkioista vuodelle 2016

6.       Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2016

7.       Valitaan puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-12 varsinaista jäsentä.

8.       Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

9.       Muut asiat

Landbon alueen ilmoitustaulun sijoittaminen, kevätkauden talkoot?

10.    Kokouksen päättäminen

Tallennettu kategorioihin Yleinen | 4 kommenttia

Sakarinmäen koululla keskiviikkona keskustelutilaisuus alueen kaavasta ja kohtalosta!

KUTSU LANDBON ALUEEN KEHITYKSEEN LIITTYVÄÄN KESKUSTELUTILAISUUTEEN

MAA-AINESTA VIEVÄ KUORMA-AUTO 1-3 MINUUTIN VÄLEIN 20 – 30 VUODEN AJAN KOULUN OHITSE?

 

MILLOIN METROLLA PÄÄSEE ÖSTERSUNDOMIIN?..vai pääseekö??

 

LANDBON ALUEEN KAAVATILANNE?

 

KNUTERSINTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ KOULULLE SAAKKA?

 

 

Tervetuloa Landbon Omakotiyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen osallistumaan alueen yhteisten asioiden hoitamiseen!

 

Aika: keskiviikko 21.10.2015 klo 18:00

Paikka: Sakarinmäen peruskoulu, Knutersintie

ESITYSLISTA – KS. Landbo.fi

 

ja tämän jälkeen keskustelutilaisuus, jossa paikalla Östersundom – projektin edustajat

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Maa-ainesten käsittelyn ympäristövaikutusten arvioinnista yleisötilaisuus 8.9. Sakarinmäen koululla

Tervetuloa tutustumaan Östersundomin maa-aines-YVAn 8. syyskuuta!

Kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 8.9.2015 klo 18–20 Sakarinmäen koululla (Knutersintie 924). Tilaisuudessa kerrotaan miten vaikutuksia tullaan arvioimaan ja keskustellaan hankkeesta. Yleisötilaisuudessa annettua palautetta käytetään yhtenä lähteenä ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa arvioidaan hankkeen vaikutuksia mm. luontoon, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä maisemaan. Tästä laaditaan YVA-selostus. Myös tässä vaiheessa asukkailla on mahdollista osallistua.

http://yhteinenostersundom.fi/2015/08/maa-aines-yva-nahtavilla/

Tutustu myös Landbon OKYn lausuntoon kesäkuussa!

NYT ON AIKA VAIKUTTAA!! LIITY OKYYN, JOS ET VIELÄ OLE!

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

REMONTTIVOIMAA paikallisesti LANDBO’ssa

Remonttimainos2015

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Landbon OKYn lausunto Östersundomin alueen YVA -ohjelmasta 11.6.205

Lausunnon antaja:              Landbon omakotiyhdistys ry.

 

Landbon Omakotiyhdistys pitää Östersundomin alueen YVA –ohjelmasta 18.5.2015 järjestettyä työpajailtaa hyvänä tiedonsaannin kannalta. Vaikuttaakseen valmisteluun Landbon OKY lausuu vielä seuraavasti.

Keskeisin epäkohta yleiskaavaehdotuksessa on maa-ainesten käsittely- ja loppusijoitusalueen sijoittelu. Maa-ainesten käsittely alueella muodostaa käytännössä pysyvän haitan alueen asukkaille, vaikka projektissa mainitaankin vain väliaikainen n. 50 vuoden haittavaikutus.

Omakotiyhdistys vastustaa massojenhallintasuunnitelmaa, koska esitetty toteutustapa katkaisee Natura-alueen ekologisen väylän mantereelta merelle ja alue on liian lähellä Sipoonkorven kansallispuistoa.

Näitä maa-ainesten käsittelyalueita ei lähtökohtaisesti pitäisi sijoittaa alueelle ollenkaan vaan rakennusviraston on syytä selvittää YVA –vaikutusten arvioinnin yhteydessä se, voidaanko ylimääräinen maa-aines sijoittaa Porvoon moottoritien varteen ja käyttää seitä esimerkiksi meluvallien rakentamiseen.

Samoin YVA –valmistelussa pitää selvittää se, voidaanko maa-aines käsitellä jo käytössä olevissa vastaavissa laitoksissa, esimerkiksi Sipoon Boxissa tai Kehä Kolmen / Porvoon moottoritien alueella olevassa laitoksessa. Samoin on selvitettävä, voidaanko maa-ainesta käyttää johonkin muuhun hyötykäyttöön, kuten esimerkiksi tiilien raaka-aineeksi tai moottoritien viereisen aurinkopanelialueen rakennusaineeksi. Vastaavia alueita pitäisi olla alueella useampia pieniä eli nk. maa-aineksia käsiteltäisiin rakentamisvaiheen aikana hajautetun käsittelyn periaatteella.

Esitettyjen vaihtoehtojen liikennejärjestelyt, varsinkin Knutersintien osalta muodostavat merkittävän uhan koululiikenteelle ja nuorisotalon käytölle liikennöitäessä 170 –tien kautta. Toisena vaihtoehtona oleva liikenteen ohjaaminen Puroniityn kautta muodostaa tiepohjan kestävyyden ja kapeuden johdosta todellisen katastrofin tämän alueen asukkaille.

Vaihtoehdoista varsinkin kohteet 1 ja 2 tarkoittavat hyvälaatuisen rakennusmaan varaamista 50 vuoden ajaksi ja häiriöitä nykyiselle asutukselle. Tämä kehitys on yleisen edun vastaista.

Selvityksessä on priorisoitava eri vaihtoehdot ja esitettävä ymmärrettävästi eri vaikutusten vertailua. Alueen toiminnot (jätemaa, sepelituotanto, multa-asema, betonimurskaamo…) tulee analysoida ja kaikille näille pitäisi löytää hyvä vaihtoehto, jota ympäristövaikutus selvityksessä ei ole huomioitu.

Alueella sijaitsevat lammet on säilytettävä luonnon ekosysteemin takia sekä paremmin virkistyskäyttöön soveltuvina. Virkistyskäyttöön ajateltu Hältingträskin alue kärsisi merkittävästi murskausalueesta. Samoin murskausalueen vesien lasku Natura-alueeseen on estettävä. Luonnonkauniin Hältingträsk-lammen ympäristö on Sipoonkorven alueen suosituimpiin kuuluvia virkistys- ja retkikohteita.

YVA –työpajassa esitetyt vaihtoehdot estävät tai hankaloittavat luontokäytävien syntymisen. Nyt esitetyistä vaihtoehdoista läntisin eli Norrbergetin alueelle sijoitettava käsittelyalue olisi tarkoituksenmukaisin. Jos tällainen alue otetaan käyttöön, on sen ympäristöön rakennettava oma meluvallinsa tai kasvatettava äänieristykseksi puita sekä suojeltava alueen läheisyyden lammet. Muut vaihtoehtoiset alueet ovat jo nyt vilkkaassa ulkoilukäytössä. Alueella on mm. partiolaisten leirialueita, suunnistustoimintaa sekä maastopyöräilyreittejä. Liitteenä esimerkiksi kartta maastopyöräreitistä Itäkeskukseen.

Lisäksi kaikkiin vaihtoehtoihin liittyen on tehtävä riittävä luontoarvojen tarkastelu. Alueella saattaa esiintyä seuraavia lajeja:

1) Kirjoverkkoperhonen – joita lienee sähkölinjan varressa – (!! liito-oravaan verrattava suojeltavuus)

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kirjoverkkoperhonen

2) Hältinträskillä saattaisi olla Vesisiippalepakoit

3) Hältinträskin lähellä saattaa olla metsojen ruokailualue, joka liittyy pohjoisempana olevaan metson soidinalueeseen.

Maalajittelun ja sepelituotannon tulee tapahtua siellä missä rakennetaan, eikä niin, että luontoarvoiltaa arvokas alue valjastetaan 50 vuodeksi kaatopaikaksi, koska sitä ”ehkä” tarvitaan. Lähilajittelu on selvityksessä ohitettu kokonaan, koska yksityiskohtaiset suunnitelmat ja maamäärät puuttuvat – nostaisin esille kysymyksen, että onko tällöin järkevää suunnitella iso maa-kaatopaikkaa luontoarvoiltaa arvokkaalle alueelle? Joka tapauksessa nykyiset vaihtoehdot ovat sen suuntaisia, että Helsinki haluaa väkisin pysyvät maakaatopaikan ja sepelituotanto alueen 50 vuodeksi rakennuskelpoiselle alueelle. Myöskään yli kuntien yli ulottuvaa toimintaan ei selvityksessä huomioida – ei voida puhua todellisesta YVA selvityksestä, jossa Helsingin ja Vantaan kunnanraja on ongelma.

Lopuksi edellytän selvitystyön tekijöiltä tilan käyttöön ja toimintaan liittyvää luovuutta. Metrotunnelitkin voidaan toteuttaa avo-louhoksina ja betonikansina, joiden päälle pannaan jätemaata. Savi on keramiikan, tiilien ja lecateollisuuden raaka-aine, ei jäte.  Läjitys vaatii pinta-alaa, mutta alueella on ehkä sata hehtaaria peltoa.

Omakotiyhdistys pitää hyvänä sitä, että maa-ainesten sijoittelusuunnittelun yhteydessä YVA –selvitystä ja kaava-asioita on luvattu käydä läpi yhdessä alueen asukkaiden kanssa keskustelutilaisuuksissa. OKY järjestää syksyllä syyskokouksensa yhteydessä seuraavan tilaisuuden, johon hankkeen edustajat ovat tervetulleita.

Ennen rakentamisvaiheen aloittamista alueen nykyistä perusinfrastrukstuuria on kehitettävä ja vahvistettava. Knutersintien varteen on syytä rakentaa turvallinen valaistu kevyenliikenteen väylä moottoritien sillalta Sakarinmäen koululle. Samoin alueen kunnallistekniikkaa on vahvistettava, alueen verkosto kestää arviolta ainoastaan n. 1000 talouden lisäämisen.

Landbon omakotiyhdistys ry

Tapio Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja

050 563 5706

Tiedoksi:       Östersundom -toimikunta

Liitteet:         Maastopyöräkartta

http://www.landbo.fi/maa-aines/landbo-mellumaki-maastopyoralla.jpg

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Päiväkodin kevätmyyjäiset 7.6.2015

Tervetuloa kevätmyyjäisiin Östersundomin nuorisotalolle su 7.6.2015 klo: 12:00-15:00. Tarjolla on – kädentaitajien käsitöitä – lastenvaatekirpputori ym. kirppistavaraa – kahvilan herkkuja – lapsille leikkihuone ostoksien ajaksi.

Haluatko tulla myymään käsitöitäsi tai kirpputoritavaraasi myyjäisiin? Hinta on 10 e/myyjä. Ota yhteyttä Maiju Mäkeen (maiju mäki kvl fi). Ilmoittautuminen päättyy 22.5.2015. Järj. Sakarinmäen pk.n vanhempaintoimikunta. Pöytävuokrasta saadut tulot menevät Sakarinmäen päiväkodin virkistystoimintaan.

KEVÄTMYYJÄISET-pdf esite.

kevät myyjäiset

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Osallistu YVA -työpajaan 18.5. klo 17.30 -

Östersundomin maa-ainesten sijoituspaikkojen ympäristövaikutukset selvitetään

Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus valmistui joulukuussa 2014. Siinä on osoitettu kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa maa-ainesten käsittelyyn. Näistä vaihtoehdoista käynnistetään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), johon asukkaat ja muut sidosryhmät voivat vaikuttaa.

Työpaja 18. toukokuuta Sakarinmäen koululla
Tervetuloa vaikuttamaan kaikille avoimessa työpajassa 18.5.2015 klo 17.30–20.00  Sakarinmäen koululla (Knutersintie 924). Työpajassa kerrotaan hankkeen vaihtoehdoista, alueen nykytilasta ja ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamistavasta. Työpajassa on mahdollista vaikuttaa vielä valmisteilla olevaan YVA-ohjelmaan, ennen kuin se menee julkisesti nähtäville.

Tilaisuuden kahvitarjoilu alkaa klo 17.00. Asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös media on tervetullut tilaisuuteen. Työpajan lisäksi näkemyksiä YVA-ohjelmasta ja YVA-selostuksesta voi esittää koko julkisen nähtävilläoloajan.

Luonnon lisäksi ihmisten elinolot ja viihtyvyys ovat tärkeitä
Östersundomin alueen rakentamiseen tarvitaan maa-aineksia. Myös rakentamisessa muodostuu kaivumaita, joille tarvitaan välivarasto- ja loppusijoituspaikka. Östersundomin maa-aineshankkeella pyritään luomaan hyvät edellytykset rakentamisen massatasapainolle ja ekotehokkuudelle.

YVAn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan maa-ainesten sijoituspaikkojen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Siinä kuvataan muun muassa hankkeen vaihtoehdot, alueen nykytila sekä miten ympäristövaikutukset aiotaan selvittää. YVA-ohjelma valmistuu kesällä 2015. Tämän jälkeen YVA-menettely virallisesti käynnistyy, kun YVA-ohjelma laitetaan julkisesti nähtäville.

YVA-ohjelmasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen laaditaan arviointiselostus. Siinä kuvataan hankkeen ympäristövaikutukset. Keskeinen osa on myös ihmisiin ja elinoloihin kohdistuvien vaikutusten arviointi.  YVA-selostus valmistuu vuoden 2016 alkupuolella. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Lisätietoa ympäristövaikutusten arvioinnista

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Keräysautot kiertävät ke 29.4.

HSY:n keräysautot taa liikkeellä!

Jätehuoltomme keräysautot kiertävät joka kevät Espoossa, Kauniaisissa, Helsingissä, Vantaalla ja Kirkkonummella. Voit tuoda autoihin kodin vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja metalliromua. Otamme jätteet vastaan maksutta.

Östersundom, Ultuna

Keskiviikko 29.4.2015

  • Landbontie 1/Knutersintie
Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaavaehdotuksesta

YHTEINEN ÖSTERSUNDOM -UUTISKIRJE 4/2015

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNALTA  LAUSUNTO KAAVAEHDOTUKSESTA

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HYVÄKSYI KOKOUKSESSAAN 21.4.2015
LAUSUNNON KAUPUNGINHALLITUKSELLE ÖSTERSUNDOMIN YHTEISESTÄ
YLEISKAAVASTA. KAUPUNGIN ERI HALLINTOKUNNAT JÄTTÄVÄT LAUSUNTONSA
KAUPUNGINHALLITUKSELLE, JOKA ANTAA HELSINGIN KAUPUNGIN LAUSUNNON ASIASTA
TOUKOKUUSSA.

Lausunnon mukaan Östersundomin yhteinen yleiskaava on Helsingin ja seudun kehittymisen kannalta ratkaisevan tärkeä. Se mahdollistaa merkittävän osan pääkaupunkiseudun kasvusta seuraavien noin 50  vuoden aikana. Helsingin yleiskaavaa varten laaditun väestösuunnitteen mukaan Helsingin alueelle sijoittuisi vuoteen 2050 mennessä noin 260 000 uutta asukasta. Östersundomin osuus tästä on noin 20-25
prosenttia.

Lausunnon mukaan kaavan päätavoitteista – kestävästä, raideliikenteeseen perustuvasta kaupunkirakenteesta sekä monipuolisesta  pienimittakaavaisesta kaupunkiympäristöstä – on pidettävä kiinni jatkosuunnittelussa. Lisäksi kaavan taloudellisuutta on kehitettävä.

Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja Ely-keskuksen arvioinnista antaman lausunnon perusteella yleiskaavalla on merkittävästi heikentäviä vaikutuksia luontoarvoihin. Luonnonsuojelulain mukaan viranomainen ei saa hyväksyä Natura-arvoja merkittävästi heikentävää suunnitelmaa.

Kaavaehdotuksen hyväksyminen edellyttää valtioneuvoston päätöstä siitä, että kaavaehdotus on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole.  Lausunnon mukaan valtioneuvoston päätökseen perustuva poikkeamismenettely voi tuottaa hyvän lopputuloksen sekä
kaupunkirakenteen että luonnonsuojelun kannalta.

Vaihtoehtona edellä mainitulle menettelylle on kaavan muuttaminen niin,  että merkittävän haitan kynnyksen ei arvioida ylittyvän. Natura-arvioinnin mukaan haitan lieventämiseksi tulisi taajama-alueita supistaa huomattavasti ja viheralueiden käyttöä virkistykseen rajoittaa.

Jos rakentamisalueita pienennettäisiin edelleen, yleiskaava ei enää lausunnon mukaan vastaisi suunnittelun pohjaksi hyväksyttyä luonnosvaihtoehtoa ja Helsingin seutua koskevien valtakunnallisten tavoitteiden toteuttaminen vaikeutuisi. Muutokset koskisivat laajoja, suurelta osin Helsingin kaupungin omistamia alueita, mikä heikentäisi
myös kaavan toteutettavuutta Helsingin näkökulmasta huomattavasti.

Östersundom-toimikunta on pyytänyt alkuvuodesta 2015 nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta lausuntoja. Ehdotusta tarkistetaan lausuntojen ja saatujen muistutusten pohjalta Östersundom-toimikunnan päätöksentekoa ja kuntakäsittelyjä varten. Lausunnot Natura-arvioinnista saadaan viimeistään 12.6.2015. Ely-keskus on
antanut arvioinnista lausuntonsa 2.4.2015. Valmistelun etenemiseen ja aikatauluun vaikuttaa se, mihin menettelyyn Natura-asiassa päädytään._

Lausunto kokouksen esityslistalla>> [2]
21.4. kokouksen päätöstiedote >> [3]
Tietoa kaavaehdotuksesta >> [4]
Links:
[1] http://helsinki.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2hlbHNpbmtpLmNyZWFtYWlsZXIuZmkvZW1haWwvNTUzNzkyNTI2YmZlMg–/MjY3NjM1M3w1NDU5OXw0NTQyfDMyMg–
[2] http://helsinki.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy5oZWwuZmkvc3RhdGljL3B1YmxpYy9oZWxhL0thdXB1bmtpc3V1bm5pdHRlbHVsYXV0YWt1bnRhL1N1b21pL1BhYXRvc3RpZWRvdGUvMjAxNS9Lc3ZfMjAxNS0wNC0yMV9Lc2xrXzlfUHQvQjY4RTgyMzUtNDU2NC00RDg0LUI1NDMtQzZCMzg5NjFCQUNFL0thdXB1bmtpc3V1bm5pdHRlbHVsYXV0YWt1bm5hbl9sYXVzdW50b19rYXVwdW5naW5oLmh0bWw-/MjY3NjM1M3w1NDU5OXw0NTQyfDMyMg–
[3] http://helsinki.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3d3dy5oZWwuZmkvc3RhdGljL3B1YmxpYy9oZWxhL0thdXB1bmtpc3V1bm5pdHRlbHVsYXV0YWt1bnRhL1N1b21pL1BhYXRvc3RpZWRvdGUvMjAxNS9Lc3ZfMjAxNS0wNC0yMV9Lc2xrXzlfUHQvaW5kZXguaHRtbA–/MjY3NjM1M3w1NDU5OXw0NTQyfDMyMg–
[4] http://helsinki.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL3lodGVpbmVub3N0ZXJzdW5kb20uZmkveWxlaXNrYWF2YS9rYWF2YWVoZG90dXMv/MjY3NjM1M3w1NDU5OXw0NTQyfDMyMg–
[5] http://helsinki.creamailer.fi/ac/aHR0cDovL2hlbHNpbmtpLmNyZWFtYWlsZXIuZmkvdW5zdWJzY3JpYmUvNTE0MzFjODAxMDg0OC81NTM3OTI1MjZiZmUy/MjY3NjM1M3w1NDU5OXw0NTQyfDMyMg–

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Landbon Omakotiyhdistys myös Facebookissa!

OKY myös Facebookissa,

siellä voi käydä alueen kehitykseen ja muuhunkin liittyvää keskustelua sekä antaa palautetta!

Landbon Omakotiyhdistys

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti